Dataskyddsfrågor

Vi hjälper er att upprätta de olika avtal som kan komma ifråga vid uppgiftshantering personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), datadelningsavtal och samverkansavtal. Vi kan också omförhandla befintliga personuppgiftsbiträdesavtal som ni har ingått med tjänsteleverantörer eller andra parter och inför ett samarbete som ni planerar att ha där det förekommer uppgiftshantering utreder vi korrekt partsställning. Det innebär i praktiken […]

Internationella skattefrågor

Vi utreder din skattestatus samt förutsättningarna för att bli betraktad som begränsat och obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du har ett utländskt företag och vill driva företagets verksamhet i Sverige kan vi hjälpa till med att öppna ett driftställe här samt sköta arbetsgivarredovisning och skattedeklaration till Skatteverket. Två viktiga faktorer som avgör var och hur […]

Svenska skattefrågor

Juristbyrån lämnar råd vid ärenden och frågor om omprövningar och överklaganden av beslut från Skatteverket, oavsett om det gäller inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivargifter eller bolagsskatt. Vi är ert ombud i skatterättsliga processer och lämnar synpunkter när Skatteverket har genomfört en revision hos er eller skickat er skriftliga frågor i form av en så kallad skrivbordsutredning. Är […]

Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett av områdena inom byråns spetskompetens där vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med olika bolagsrättsliga problem och frågeställningar.  Vi erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt biträde bland annat vid bildande av bolag, styrelsefrågor, kapitalanskaffning, ansvarsgenombrott, olika typer av emissioner och andra bolagsrättsliga frågor.  Vi kan även agera ombud för aktieägare i […]

Fastighetsöverlåtelse

Vid överlåtelse av fastighet i form av köp, gåva eller byte finns ett flertal formella lagkrav som behöver uppfyllas. Ett avtal om överlåtelse av fastighet måste bland annat upprättas skriftligen och uppfylla vissa lagkriterier.  Vid överlåtelse av fastighet genom bodelning eller arvskifte är formkraven annorlunda.  Vi erbjuder vårt biträde vid överlåtelse av både kommersiella och […]

Fastighetsrätt

Fastighetsjuridiken rymmer många komplicerade frågor. Med vår juridiska expertis kan vi bistå vid frågor som rör: – förvärv eller försäljning av fastigheter, – frågor om fel i fastighet, – hyresavtal och hyresgäster, – ärenden enligt plan- och bygglagen, – fastighetstvister, – markexploatering och servitut, – förhandlingar med hyresgäster och andra motparter, samt– frågor rörande krav från myndigheter Vi biträder även vid […]

Konsultavtal

Juristbyrån Venture biträder företag som säljer konsult-tjänster med rådgivning och upprättande av lämpliga konsultavtal som är anpassade både till den marknad, bransch och målgrupp företaget riktar sig till samt de specifika typer av tjänster företaget tillhandahåller. Vi kan även bistå företag som avser ta in konsulter med att förhandla, granska och vid behov ta fram […]

Affärsjuridik

Affärsjuridik är en central del i vad som får verksamheter, avtal och samarbeten att fungera. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom såväl rådgivning som praktisk juridik. Genom att agera som såväl rådgivare som mellanhand gör vi det enklare för er att fokusera på det som är mest väsentligt för er verksamhet. AFFÄRSAVTAL Vi granskar och upprättar […]

Aktieägaravtal

Vi biträder med upprättande av nödvändiga avtal vid bolagsrättsliga samarbeten. Ett anpassat kompanjonavtal utgör en grund för bolagsmännens samarbete över längre tid och kan bidra till att lösa svåra frågor redan innan dom aktualiseras.   

Företagsöverlåtelse

Överlåtelse av hela eller delar av ett företag har många juridiska aspekter och frågor som behöver uppmärksammas. Vi bistår både svenska och internationella företag vid företagsöverlåtelser och kan ge juridiska råd under förvärvsprocessen. Vid behov kan vi ta in andra specialister för värdering av företaget, med mera.

Aktieöverlåtelseavtal

  Byrån biträder företag vid både enklare och mer komplicerade aktieöverlåtelseförfaranden.  Aktieöverlåtelseavtal innehåller vanligen ett flertal viktiga frågor som kräver reglering, exempelvis avseende värdering, betalning, garantiåtaganden med mera. Sker en överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag bör parterna även upprätta ett tillträdesbokslut.  Vi ser till att överlåtelsen blir korrekt så att onödiga diskussioner och […]

Kommersiell avtalsrätt

Vi arbetar med både svenska och internationella avtal där vi bitrerbjuder juridiskt biträde med att upprätta, tolka och förhandla fram olika typer av avtal, det kan exempelvis handla om: – Leverans- och distributionsavtal,– Sekretessavtal, – Aktieöverlåtelseavtal– Aktieägaravtal, – Joint ventures/ samarbetsavtal– Allmänna villkor och bestämmelser– Licensavtal, – Letter of Intent (LOI)– Memorandum of understanding (MOU) – Överlåtelseavtal, – Med flera […]

Offentlig upphandling

  Vi biträder i frågor och tvister gällande offentlig upphandling av entreprenader enligt LOU samt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).    

Entreprenadrätt

  ´Juristbyrån Venture har mångårig erfarenhet och spetskompetens avseende entreprenadrätt, entreprenadtvister, entreprenadavtal och entreprenadrättslig rådgivning för företag och privatpersoner. Vi biträder vid både kommersiella och konsumenträttsliga tvister om utförda entreprenader, till exempel tvister avseende utförda ÄTA-arbeten, tolkning av entreprenadrättsliga avtal och därvid relaterade frågor.

Corporate governance/ bolagsstyrning

Juristbyrån Venture AB har mångårig erfarenhet i frågor som rör bolagsstyrning och compliance för både finansiella och andra företag. Vi biträder företag med rådgivning och utformning av rutiner för regelefterlevnad och organisation gällande både svenska och EU-rättsliga krav på företags verksamhet. Vi biträder även med rådgivning, rutiner och stöd avseende personuppgiftsbehandling enligt GDPR-regelverket.