Regelverket mot penningtvätt/ finansiering av terrorism

Vi på juristbyrån Venture är experter på frågor rörande antipenningtvätt och motverkande av finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen grundar sig bland annat på EU:s penningtvättsdirektiv. Den svenska regleringen innebär att företag i många fall är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Penningtvättsbrottslagen stadgar att de ansvariga hos en verksamhetsutövare som inte tillräckligt hindrat penningtvätt i sin verksamhet kan dömas till fängelse. 

I Sverige är det länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne som har uppgiften att utöva tillsyn över de 12 000 företag som är registrerade i registret mot penningtvätt och som ska se till att företagen motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Länsstyrelserna kan utfärda sanktionsavgifter och viten emot företag i penningtvättsregistret som och inte följer och uppfyller kraven i regelverken. 

Vi kan hjälpa er med kontakten till Länsstyrelsen och ta fram riktlinjer och rutiner för att förebygga, hindra och upptäcka försök till penningtvätt i den egna verksamheten. Vi kan även bistå er och ert företag under förundersökningar i brottmål, vid internutredningar samt vid frågor som rör viten och sanktionsavgifter från myndigheter.