Wahlbergs råd till dig som företagare: ”Agera i tid”

Vi lever i föränderliga och osäkra tider, något som många företag känner av. Företagare ställs inför tuffa utmaningar, behöver kapa kostnader och det införs nya lagar att ta hänsyn till. Erik Wahlberg är grundare av juristbyrån Venture och ger några juridiska råd vad du som företagare bör tänka på under osäkra tider.

 – När ett företag hamnar i det som kallas obestånd kan det leda till företagets konkurs. Det finns två obeståndsgrunder, det ena är likviditetsbrist, det vill säga brist på pengar i kassa och det andra är bokföringsmässigt obestånd, att hälften av bolagets aktiekapital enligt bokföringen är förbrukat. Genom att bland annat löpande följa sitt företags kassaflöde och ofta kontrollera i sin bokföring att företagets aktiekapital är intakt, kan ekonomiska problem i företaget snabbt identifieras så att nödvändiga åtgärder vidtas i tid. Om rätt åtgärder inte vidtas i tid när ett företag är på obestånd kan det i värsta fall leda till personligt betalningsansvar för företagets ställföreträdare. En annan fördel med att identifiera ekonomiska problem i sitt företag i tid är att det ger större manöverutrymme vad gäller exempelvis att kapa kostnader eller sälja av tillgångar för att öka företagets likviditet.

Varför är det viktigt att skydda sig från bokföringsmässigt obestånd?

– Bokföringsmässigt obestånd innebär att det av bokföringen framgår att ett aktiebolag förbrukat hälften av aktiekapitalet. Obestånd blir även konstaterat om det utförts utmätningsförsök emot företaget för obetalda skulder, och det inte gått mäta ut egendom för att täcka skulden. I båda fallen är du som ställföreträdare då skyldig att omgående vidta åtgärder. En särskild balansräkning som kallas kontrollbalansräkning måste göras av bolagets styrelse och ska enligt lagen upprättas ”genast” så snart ”det finns skäl att anta” att bolaget är på obestånd. Då den skäliga tid det kan ta att upprätta en kontrollbalansräkning kan variera beroende på företagets storlek och komplexitet kan uttrycket ”genast” innebära allt från att den ska vara klar snabbt till att en månad eller möjligen upp till två månader skulle kunna anses som en skälig tid.

– Om bolagets styrelse inte agerar i tid riskerar de ett personligt betalningsansvar för uppkommande skulder för den tiden företaget borde haft en kontrollbalansräkning men inte haft det. Om kontrollbalansräkningen visar att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat ska den gjorda balansräkningen, ”kontrollbalansräkning 1”, läggas fram på en bolagsstämma där aktieägarna beslutar om bolaget ska avvecklas genom likvidation, eller om bolaget ska drivas vidare under maximalt åtta månader. Därefter ska en ny kontrollbalansstämma hållas där en ny kontrollbalansräkning, ”kontrollbalansräkning 2”, ska läggas fram. Efter att kontrollbalansräkning 1 upprättats, är du som ställföreträdare i bolaget sedan skyddad från personligt betalningsansvar fram till den första kontrollbalansstämman och därefter, beroende av den stämmans beslut, fram till begäran om likvidation som ska lämnas till tingsrätten omgående efter stämman eller, om verksamheten fortsätter drivas, för tiden fram till när nästa kontrollstämma ska vara genomförd. Notera att vid den andra kontrollbalansstämman måste aktiekapitalet i aktiebolaget vara återställt, annars ska bolaget ändå likvideras. Det är viktigt att ha koll på.

– Förstås kan även handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt privatpersoner, med eller utan enskild firma, hamna i konkurs. Även dödsbon och konkursbon kan sättas i konkurs.

Hur kan företagare rädda sig från obestånd på grund av likviditetsbrist?

– Likviditetsbrist, det vill säga att man inte har några pengar i plånboken, kan vara svårare att hantera. Allt kanske ser bra ut bokföringsmässigt men företaget har en eller flera leverantörer som inte har fått betalt och som kräver sin betalning. En fordringsägare som fått ett bevis på misslyckad utmätning hos ett företag kan omgående gå till tingsrätten och begära företaget i konkurs. Då är valmöjligheterna inte så stora. Antingen måste fordran betalas eller säkerhet ställas av företaget vilken täcker skulden, detta måste göras innan tingsrätten fattar beslut om konkurs. Reglerna i konkurslagen som gör att en leverantör som inte har fått betalt efter misslyckat utmätningsförsök kan gå till tingsrätten och begära att bolaget omgående ska sättas i konkurs, gör att det kan det gå väldigt snabbt. Det bästa är såklart att agera förebyggande och snabbt förhandla om betalningen av företagets skulder med fordringsägarna, till exempel om avbetalningsplaner och avskrivning av skulder, innan företaget hamnar på obestånd.

– Det finns särskilda regler gällande skatteskulder för när Skatteverket kan och ska begära ett företag i konkurs för obetalda skatter och andra skulder till staten. Särskilda regler gäller även för ett företag som inte betalt löner i tid där fackförbunden driver lönefordran för arbetstagarnas räkning, inklusive inlämning av konkursansökan mot företaget till tingsrätt.

Finns det andra juridiska aspekter som är viktiga att tänka på för företagare?

– Ja, det finns alltid möjlighet att omförhandla ett avtal, i alla fall innan företaget verkligen hamnat på obestånd. Förhandlingsfrihet råder bara parterna är överens. Du kanske vill behålla ett avtal, men vill och kan inte göra det på samma villkor som när du ingick det. Då är det en idé att omförhandla avtalet.

Om man som företagare är orolig över framtiden, i vilket skede ska man söka juridisk hjälp?

 – Vid osäkerhet om vilka regler som gäller är det viktigt att ta en kontakt innan saker har runnit iväg och gått för långt emot obestånd och konkurs. Det kanske bara behövs viss juridisk rådgivning så klarar man som företagare resten. Det kan vara värt kostnaden att betala för någon timme eller några timmars juridisk rådgivning om det kan rädda en från att betala hundratusentals kronor eller ännu mer, på grund av att du som ställföreträdare i företaget åläggs personligt betalningsansvar för det konkursade företagets skulder efter bolagets konkurs. Vi följer även de regler om stöd som kommer från regeringen och de nya lagar som riksdagen nu väldigt snabbt beslutar om. Där kan vi hjälpa till både nu och senare, även om det exempelvis senare blir tal om att företag tvingas betala tillbaka stöd och andra frågor.

 

Behöver du som företagare juridisk rådgivning? Ring Erik Wahlberg på 019–277 28 03.

 

Äldre nyheter

Vanliga fel köparen gör vid fastighetsköp – och hur du undviker dem

Erik Wahlberg är grundare av juristbyrån Venture och ger råd ur ett juridiskt perspektiv vad du som fastighetsköpare bör tänka på. Så undviker du misstagen.