Affärsjuridik

Affärsjuridik är en central del i vad som får verksamheter, avtal och samarbeten att fungera. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom såväl rådgivning som praktisk juridik. Genom att agera som såväl rådgivare som mellanhand gör vi det enklare för er att fokusera på det som är mest väsentligt för er verksamhet.


AFFÄRSAVTAL

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

INTERNATIONELLA AVTAL

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.

Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett av områdena inom byråns spetskompetens där vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med olika bolagsrättsliga problem och frågeställningar. 

Vi erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt biträde bland annat vid bildande av bolag, styrelsefrågor, kapitalanskaffning, ansvarsgenombrott, olika typer av emissioner och andra bolagsrättsliga frågor. 

Vi kan även agera ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor, rekonstruktionsförfaranden, likvidation och konkurs.

Aktieägaravtal

Vi biträder med upprättande av nödvändiga avtal vid bolagsrättsliga samarbeten. Ett anpassat kompanjonavtal utgör en grund för bolagsmännens samarbete över längre tid och kan bidra till att lösa svåra frågor redan innan dom aktualiseras. 

 

Fastighetsrätt

Fastighetsjuridiken rymmer många komplicerade frågor. Med vår juridiska expertis kan vi bistå vid frågor som rör:

- förvärv eller försäljning av fastigheter, 
- frågor om fel i fastighet, 
- hyresavtal och hyresgäster, 
- ärenden enligt plan- och bygglagen, 
- fastighetstvister, 
- markexploatering och servitut, 
- förhandlingar med hyresgäster och andra motparter, samt
- frågor rörande krav från myndigheter

Vi biträder även vid frågor rörande nyttjanderätter och servitut samt vid detaljplanefrågor, bygglov och liknande tillståndsfrågor.

 

Konsultavtal

Juristbyrån Venture biträder företag som säljer konsult-tjänster med rådgivning och upprättande av lämpliga konsultavtal som är anpassade både till den marknad, bransch och målgrupp företaget riktar sig till samt de specifika typer av tjänster företaget tillhandahåller. Vi kan även bistå företag som avser ta in konsulter med att förhandla, granska och vid behov ta fram lämpligt konsultavtal.

Juristbyrån Venture arbetar även med SEO-byråer som tillhandahåller konsulttjänster inom sökmotoroptimering. Vi förstår den unika utmaningen som SEO-byråer står inför när det gäller att leverera effektiva resultat till sina klienter. Därför har vi skapat avtal som är anpassade specifikt för SEO-byråer och tar hänsyn till de behoven och kraven som följer med den här branschen.

SEO-byråer som söker rådgivning och stöd med avtal kan kontakta Juristbyrån Venture för en skräddarsydd lösning. Vi är också beredda att samarbeta med SEO-byråer som vill förhandla och granska sina nuvarande avtal för att säkerställa att de är lämpliga och effektiva. För mer information om våra tjänster för SEO-byråer, besök gärna vår samarbetspartner, på https://seogruppen.se.

Entreprenadrätt

 

´Juristbyrån Venture har mångårig erfarenhet och spetskompetens avseende entreprenadrätt, entreprenadtvister, entreprenadavtal och entreprenadrättslig rådgivning för företag och privatpersoner.

Vi biträder vid både kommersiella och konsumenträttsliga tvister om utförda entreprenader, till exempel tvister avseende utförda ÄTA-arbeten, tolkning av entreprenadrättsliga avtal och därvid relaterade frågor.

Dataskyddsfrågor

Vi hjälper er att upprätta de olika avtal som kan komma ifråga vid uppgiftshantering personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), datadelningsavtal och samverkansavtal. Vi kan också omförhandla befintliga personuppgiftsbiträdesavtal som ni har ingått med tjänsteleverantörer eller andra parter och inför ett samarbete som ni planerar att ha där det förekommer uppgiftshantering utreder vi korrekt partsställning. Det innebär i praktiken att vi gör en bedömning av vem som är ytterst ansvarig för personuppgifterna, vem som hanterar uppgifterna i rollen av personuppgiftsbiträde och/eller underbiträde. Även i verksamheter med omfattande hantering av personuppgifter och känsliga uppgifter såsom patientdata kan vi vara stöd och bollplank i er hantering. Till hemsidan eller annan informationsbärare tar vi fram en integritetspolicy och andra dokument till dem som berörs, till exempel information om de registrerades rättigheter. Vi säkerställer att er organisation har identifierat risker vad gäller personuppgiftshantering. Som en viktig del i arbetet med säker uppgiftshantering ingår att utbilda personal om vad Dataskyddsförordningen (GDPR) och närliggande regelverk innebär och att i de fall där det behövs göra en så kallad konsekvensbedömning. Skulle det ändå ha uppstått en uppgiftsläcka hos er eller om ni fått frågor från Integritetsskyddsmyndigheten hjälper vi er att utreda händelsen och svara på frågor, allt för att minimera skadan.    

Offentlig upphandling

 

Vi biträder i frågor och tvister gällande offentlig upphandling av entreprenader enligt LOU samt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

 

 

Svenska skattefrågor

Juristbyrån lämnar råd vid ärenden och frågor om omprövningar och överklaganden av beslut från Skatteverket, oavsett om det gäller inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivargifter eller bolagsskatt. Vi är ert ombud i skatterättsliga processer och lämnar synpunkter när Skatteverket har genomfört en revision hos er eller skickat er skriftliga frågor i form av en så kallad skrivbordsutredning. Är det så att Skatteverket planerar en revision eller ett kontrollbesök hos er kan vi också stötta och vara med er i den processen för att tillvarata era intressen och se till att handläggningen fortlöper så smidigt som möjligt. Vid övergång mellan olika verksamhetsformer uppkommer skatte- och avgiftsfrågor som vi bistår med, till exempel vid ombildning av enskild firma till aktiebolag. När det så gäller de särskilda regler för fåmansföretag lämnar vi råd och konsultationer vid ändrad ägarstruktur, nedsättning av aktiekapitalet, kommande försäljningar och annan omstrukturering. Vi biträder även i skatterättsliga koncernfrågor, till exempel vilka tillskott i form av koncernbidrag som kan lämnas inom en bolagsstruktur eller hur man på bästa sätt överlåter eller avslutar en näringsverksamhet.

Företagsöverlåtelse

Överlåtelse av hela eller delar av ett företag har många juridiska aspekter och frågor som behöver uppmärksammas.

Vi bistår både svenska och internationella företag vid företagsöverlåtelser och kan ge juridiska råd under förvärvsprocessen. Vid behov kan vi ta in andra specialister för värdering av företaget, med mera.

Aktieöverlåtelseavtal

 

Byrån biträder företag vid både enklare och mer komplicerade aktieöverlåtelseförfaranden. 

Aktieöverlåtelseavtal innehåller vanligen ett flertal viktiga frågor som kräver reglering, exempelvis avseende värdering, betalning, garantiåtaganden med mera. Sker en överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag bör parterna även upprätta ett tillträdesbokslut. 

Vi ser till att överlåtelsen blir korrekt så att onödiga diskussioner och tvister kan undvikas.

 

 

Kommersiell avtalsrätt

Vi arbetar med både svenska och internationella avtal där vi bitrerbjuder juridiskt biträde med att upprätta, tolka och förhandla fram olika typer av avtal, det kan exempelvis handla om:

- Leverans- och distributionsavtal,
- Sekretessavtal, 
- Aktieöverlåtelseavtal
- Aktieägaravtal, 
- Joint ventures/ samarbetsavtal
- Allmänna villkor och bestämmelser
- Licensavtal, 
- Letter of Intent (LOI)
- Memorandum of understanding (MOU) 
- Överlåtelseavtal, 
- Med flera avtalstyper.

 

Fastighetsöverlåtelse

Vid överlåtelse av fastighet i form av köp, gåva eller byte finns ett flertal formella lagkrav som behöver uppfyllas. Ett avtal om överlåtelse av fastighet måste bland annat upprättas skriftligen och uppfylla vissa lagkriterier. 

Vid överlåtelse av fastighet genom bodelning eller arvskifte är formkraven annorlunda. 

Vi erbjuder vårt biträde vid överlåtelse av både kommersiella och privata fastigheter. I dom fall tvister uppkommer i anledning av fastighetsöverlåtelse biträder vi även som ombud. 

Internationella skattefrågor

Vi utreder din skattestatus samt förutsättningarna för att bli betraktad som begränsat och obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du har ett utländskt företag och vill driva företagets verksamhet i Sverige kan vi hjälpa till med att öppna ett driftställe här samt sköta arbetsgivarredovisning och skattedeklaration till Skatteverket. Två viktiga faktorer som avgör var och hur mycket du behöver skatta på din pension är begreppen din stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning. Vi utreder din situation för att minimera skatten. Vi hjälper dig med din deklaration och frågor gällande folkbokföring i Sverige och utflytt. Vi upprättar även ansökningar om att beskattas som bosatt utomlands (så kallad SINK-skatt, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Vi hjälper dig till en förmånlig beskattning genom att följa de speciella lagar och regler som gäller vid en utflytt från Sverige. Har du en kapitalförsäkring som det utgår avkastningsskatt på säkerställer att underlaget blir korrekt så att du inte betalar för mycket skatt. Vi utreder ditt socialförsäkringsskydd och behov av privat sjukvårdsförsäkring så att du är trygg vid en utflytt från Sverige. Vi har även möjlighet att assistera i internationella skatteärenden när det gäller frågor av avräkning av utländsk skatt, tolkning och tillämpning av skatteavtal och socialförsäkringskonventioner samt ansökningar om skattelättnad och särskild inkomstskatt för nyckelpersoner i företaget.

Corporate governance/ bolagsstyrning

Juristbyrån Venture AB har mångårig erfarenhet i frågor som rör bolagsstyrning och compliance för både finansiella och andra företag. Vi biträder företag med rådgivning och utformning av rutiner för regelefterlevnad och organisation gällande både svenska och EU-rättsliga krav på företags verksamhet. Vi biträder även med rådgivning, rutiner och stöd avseende personuppgiftsbehandling enligt GDPR-regelverket.

Bank- och finansrätt

Bank- och finansväsendet är en oerhört viktig del av varje verksamhets ekonomiska motor. Vi ser till att ni såväl lever upp till lagstadgade krav som skapar de bästa möjliga förutsättningar för verksamhets ekonomiska framtid.


FINANSIELLA TILLSTÅND

Juristbyrån Venture har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen gällande exempelvis betaltjänster inklusive kontoinformationstjänster, crowdfunding och elektroniska pengar, konsumentkreditinstitut med flera.

FINANSIELL RÅDGIVNING

Vi biträder med rådgivning avseende finansiella företags organisation samt bistår vid framtagande av praktiska rutiner för finansiella verksamheter så att företaget uppfyller gällande regelverk. Detta gäller även företag i det nationella registret mot penningtvätt där vi ger juridiskt biträde till företag som behöver hjälp med upprättande och tillämpning av rutiner mot penningtvätt i verksamheten.

UTBILDNING

Vi utbildar ansvariga inom finansiella företag hur gällande regelverk ska tillämpas samt ger fortlöpande utbildning avseende tillkommande ändringar i gällande finansiella regelverk.

TILLSYNSÄRENDEN

För finansiella företag som står under Finansinspektionens, Länsstyrelsens eller andra myndigheters tillsyn som exempelvis valutaväxlare, kredit- och konsumentkreditinstitut, betaltjänstleverantörer, pantbanker, guldsmeder, handlare inom guld/ silver/ andra begagnade varor, och andra, här bistår byrån med att ta fram och vid behov uppdatera styrdokument samt även med att besvara förfrågningar i tillsynsärenden från tillsynsmyndigheterna.

Finansiella tillstånd

I Sverige krävs särskilda tillstånd för vissa typer av finansiella verksamheter, exempelvis vid kreditgivning till konsumenter och övrig allmänhet samt för tjänster som innebär förmedling eller placering av ekonomiska medel, förvärv av finansiella instrument, med flera områden.

Ansökningsförfarandet hos Finansinspektionen och andra svenska myndigheter kan vara en lång och omfattande process som innefattar flertalet juridiska, strategiska, ekonomiska och praktiska överväganden. 

Regelverken är komplexa och omfattande där det löpande tillkommer ny lagstiftning och praxis, som exempelvis det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) och EU:S penningtvättsdirektiv som nu löpande påverkar svenska lagar och myndigheters regelverk och rättstillämpning. 

Vi har specialkunskaper och spetskompetens inom bank- och finansrätten och har genom åren hjälpt många, både större och mindre företag, att erhålla tillstånd och har underlättat företagens kontakter med svenska myndigheter. 

Vi hjälper dig vid behov att ta fram nödvändiga styrdokument och rutiner för företaget för att exempelvis motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi hjälper även till med företagets riskbedömnings- och riskhanterings-arbete och compliance-arbetet som ofta är ett måste vid tillståndspliktiga tjänster. 

Vi utbildar även personal och chefer i tillämpningen av gällande regelverk rörande kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, med mera.

Utbildning

Vi kan utbilda er personal i de flesta juridiska frågor inom området bank- och finansrätt. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan skräddarsy ett anpassat utbildningsprogram för just ert företag.

Finansrättslig rådgivning

Byrån har stor erfarenhet och kunskap av hur finansmarknaden och dess regelverk fungerar och kan därför erbjuda våra kunder finansrättslig rådgivning i olika former.

Vi håller ossständigt uppdaterade och initierade avseende gällande regleringar samt ändringar och nyheter i gällande regelverk och kan därför alltid erbjuda förstklassig rådgivning gällande regelefterlevnad/ compliance, upprättande och tillämpande av interna och externa regelverk, tillsynsärenden, samt vid gränsöverskridande verksamhet.

 

Regelverket mot penningtvätt/ finansiering av terrorism

Vi på juristbyrån Venture är experter på frågor rörande antipenningtvätt och motverkande av finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen grundar sig bland annat på EU:s penningtvättsdirektiv. Den svenska regleringen innebär att företag i många fall är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Penningtvättsbrottslagen stadgar att de ansvariga hos en verksamhetsutövare som inte tillräckligt hindrat penningtvätt i sin verksamhet kan dömas till fängelse. 

I Sverige är det länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne som har uppgiften att utöva tillsyn över de 12 000 företag som är registrerade i registret mot penningtvätt och som ska se till att företagen motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Länsstyrelserna kan utfärda sanktionsavgifter och viten emot företag i penningtvättsregistret som och inte följer och uppfyller kraven i regelverken. 

Vi kan hjälpa er med kontakten till Länsstyrelsen och ta fram riktlinjer och rutiner för att förebygga, hindra och upptäcka försök till penningtvätt i den egna verksamheten. Vi kan även bistå er och ert företag under förundersökningar i brottmål, vid internutredningar samt vid frågor som rör viten och sanktionsavgifter från myndigheter. 

 

 

Tvister och tvistelösning

I de flesta fall finns det betydande praktiska och ekonomiska fördelar med genomgående tvisthantering. Oavsett om det gäller ett domstolsärende eller skiljeförfarande utanför allmän domstol så bevakar vi era intressen.

 

TVISTER I ALLMÄNHET

Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Hos oss är alltid klientens bästa i fokus och vi hjälper dig nå en så optimal lösning som möjligt i en tvist.

FASTIGHETS- OCH ENTREPRENADTVISTER

Byrån har mångårig spetskompetens och flerårig erfarenhet inom området fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister där vi biträtt våra klienter med god framgång.

AVANCERADE TVISTER

Byrån åtar sig även större,mer avancerade tvister inom områden som offentlig upphandling, immateralrättsliga tvister och internationell tvistelösning.

Fastighetstvister

I samband med köp och försäljning av fastigheter kan det uppstå en hel del problem och tvistiga frågor som resulterar i en tvist mellan köpare och säljare. Det kan vara fall där köparen av fastigheten i efterhand finner något som varit ett dolt fel i fastigheten, ett faktiskt eller rättsligt fel, eller något annat som inte stämmer överens med vad köparen har kunnat förvänta sig.

Fastighetsrätten är ett komplext och snårigt område med omfattande lagregleringar och gällande rättslig praxis. Eftersom det även oftast är stora värden inblandade i en fastighetsaffär är det nödvändigt med kvalificerat juridiskt biträde vid tvisteter som rör fastigheter.

Vi har mångårig erfarenhet inom fastighetsrätten och kan därför företräda dig eller ditt företag i en fastighetstvist för ett framgångsrikt resultat.

Entreprenadtvister

När det gäller entreprenader kan tvister uppstå mellan beställare/ byggherre och
entreprenör. Det finns många skäl till detta men det centrala är ofta oenighet om vad parterna varit överens om eller frågor som rör utförandet av entreprenaden.

Det kan röra kvaliteten på utförda arbeten, omfattningen av och fråga om odkännande av så kallade ÄTA-arbeten, frågor omkring upphandlingsförfaranden, med mera.

Vad det än gäller så hjälper vi dig med vår juridiska expertis till den bästa lösningen. Vi för din talan så att du kan känna dig säker på att dina intressen tas tillvara på bästa sätt.

 

Företagstvister

Företagstvister är vanligt förekommande och uppkommer i en mängd av olika situationer för många företag, allt ifrån brott mot leveransavtal, tvister med samarbetspartners, konkurrensrättsliga tvister, tvister med myndigheter, tvister mellan aktieägare och andra situationer.

På juristbyrån Venture har vi omfattande erfarenhet av olika typer av tvister mellan företag och vi har en mångårig erfarenhet inom området. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag att lösa uppkomna tvister effektivt, smidigt och för ett gott ekonomiskt utfall för ditt företag.

Konsumenttvister

Om du som konsument hamnar i en tvist med ett företag om en vara eller tjänst du har köpt och ni inte kan komma överens om kompensation, avhjälpande eller ersättningsvara kan det ofta löna sig att anlita kvalificerat juridiskt ombud för att lösa den uppkomna situationen. 

Vanliga tvister är sådana som uppstår vid konsumentköp av bilar, båtar, husbilar och andra fordon. På juristbyrån Venture har vi full koll på gällande konsumenträttslig lagstiftning och praxis så vi kan hjälpa dig att få din rätt, både som näringsidkare och konsument. 

Skadestånd

Om du drabbats av någon form av ekonomisk skada eller personskada kan valet att inleda en tvist ibland vara den enda möjligheten att få den ersättning du har rätt till. 

Givetvis är det alltid bäst om det går att komma överens med den ersättningsskyldige och därmed direkt få ersättning för din förlust eller skada, men i fall där du anser att du är berättigad till skadeersättning eller skadestånd och motparten inte är av samma åsikt kan saken prövas av exempelvis domstol. 

Vi på juristbyrån Venture hjälper dig driva en framgångsrik skadeståndstalan. Även i fall där du drabbats av ett felaktigt krav på skadestånd för vi din talan för att slippa felaktigt betala skadestånd. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Fordringsrättsliga tvister

Har du ett krav på att få betalt eller har du fått ett felaktigt krav du inte vill betala? Vi på juristbyrån Venture kan hjälpa dig om du är på väg in i eller hamnat i en tvist om en fordran eller skuld. 

Vi biträder och hanterar många typer av fordringsrättsliga tvister; allt från tvistiga fakturor, obetald köpeskilling enligt avtal eller kontrakt, återbetalning av skulder, med mera-  vi hjälper dig att få din rätt.

Juridik för privatpersoner

Juridik är en påtaglig del av allas vår vardag, även om den inte alltid är helt uppenbart. Ofta märks den först när det uppstår problem. Vi hjälper er att lösa svåra situationer och agerar även förebyggande för att göra att ni slipper tvister, arvsproblem och andra kostsamma och tidskrävande situationer.


TVISTER MELLAN PRIVATPERSONER

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister. 

AVTAL FÖR PRIVATPERSONER

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning. 

MIGRATIONSRÄTT

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.

 

 

Avtal för privatpersoner

Vi hjälper till och upprättar alla typer av avtal för privatpersoner. Kontakta oss för rådgivning och biträde.

Arvsrätt

Vi erbjuder vår juridiska expertis för alla typer av arvsrättsliga ärenden så som biträde vid boutredning och arvskiften, upprättande av testamenten samt arvsrättsliga tvister. 

Familjerätt

Inom familjerätten hjälper vi dig med allt som gäller äktenskap, skilsmässor, bodelning samt vårdnad-, boende- och umgängestvister. Vi kan även upprätta familjerättsliga avtal som äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal och testamenten. VI kan även företräda dig i domstol vid tvister som rör innebörden av existerande familjerättsliga avtal. 

Familjerättsliga ärenden kan ofta vara fyllda av känslor där vi erbjuder dig tryggt stöd och hjälp genom hela processen. Vi ser till att du är och känner dig trygg genom hela processen.

Migrationsrätt

Migrationsrätten är komplex med omfattande praxis inom området. Vi på juristbyrån Venture är uppdaterade och har mångårig erfarenhet av att hjälpa till både i asylprocesser och anhöriginvandring. Kontakta oss om du är i behov av juridisk hjälp inom området.

Målsägandebiträde

Har du utsatts för ett allvarligt brott? Då har du rätt till ett målsägandebiträde. Vi antar sedan många år uppdrag som målsägandebiträde, både genom förordnande av domstol och på begäran.

Wahlbergs råd till dig som företagare: ”Agera i tid”

Företagare ställs inför tuffa utmaningar, behöver kapa kostnader och det införs nya lagar att ta hänsyn till. Erik Wahlberg är grundare av juristbyrån Venture och ger några juridiska råd till företagare.

Vanliga fel köparen gör vid fastighetsköp – och hur du undviker dem

Erik Wahlberg är grundare av juristbyrån Venture och ger råd ur ett juridiskt perspektiv vad du som fastighetsköpare bör tänka på. Så undviker du misstagen.

AI inom Juridiken – Framtidens Möjligheter och Utmaningar

Utforska hur artificiell intelligens förändrar juridikbranschen. Upptäck de potentiella fördelarna och utmaningarna samt få experttips för att navigera i AI-landskapet inom juridiska företag.