Affärsavtal

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar`` vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

Internationella avtal

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

Affärsjuridisk rådgivning

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.

Finansiella tillstånd

Byrån har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen.

Finansiell rådgivning

Vi biträder med rådgivning avseende finansiella företags organisation samt bistår vid framtagande av praktiska rutiner för finansiella verksamheter så att företaget uppfyller gällande regelverk.

Utbildning

Vi utbildar ansvariga inom finansiella företag hur gällande regelverk ska tillämpas samt ger fortlöpande utbildning avseende tillkommande ändringar i gällande finansiella regelverk.

Tvister i allmänhet

Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Byrån åtar sig även tvister mellan privatpersoner avseende exempelvis arv, bodelning och testamente.

Fastighets- och entreprenadtvister

Byrån har spetskompetens och flerårig erfarenhet inom området fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister där vi biträtt våra klienter med god framgång.

Avancerade tvister

Byrån åtar sig även större,mer avancerade tvister vilket ligger i linje med byråns spetskompetens inom tvistemål.

Tvister mellan privatpersoner

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister.

Avtal för privatpersoner

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning.

Migrationsrätt

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.