Betaltjänster

Tillstånd för betaltjänster

Tillstånd för att tillhandahålla och arbeta med betaltjänster i Sverige söks hos Finansinspektionen. På grund av de komplicerade regler som gäller för att få tillstånd att tillhandahålla betaltjänster rekommenderas alla sökanden att anlita ett professionellt ombud för att utforma en korrekt ansökan. I Sverige finns bara en handfull privatpraktiserande jurister som har gedigen erfarenhet och kompetens att biträda en sökande som ansöker om tillstånd för betaltjänster. Erik Wahlberg är en av dessa jurister i Sverige som sedan år 2010 hjälpt ett större antal sökanden att erhålla tillstånd från Finansinspektionen. Erik Wahlberg är även ett av de ombud som erhållit i särklass flest betaltjänsttillstånd i Sverige sedan den nya betaltjänstlagen, lagen (2010:751) om betaltjänster, infördes år2010. Ansökningarna har avsett både låg- och högriskverksamheter inom olika segment av betaltjänstsektorn i Sverige med ansökngar både  för att bli betalningsinstitut och registrerad betaltjänstleverantör.

Betaltjänster finns i en uppsjö av olika varianter där penningöverföring är den mest dominerande formen. En betaltjänst är i grunden en tjänst där ett företag hjälper sina kunder att genomföra betalningar. Även det på senare år populära fenomenet “crowdfunding” eller “crowdlending” är en tjänst som kräver tillstånd för betaltjänster.

Det finns två former av tillstånd som kan erhållas från Finansinspektionen, antingen ett tillstånd som betalningsinstitut eller som registrerad betaltjänstleverantör (s k “undantag från tillståndsplikt för betaltjänster”). Några viktiga skillnader mellan de två formerna av betaltjänsttillstånd är värda att notera för den som avser att ansöka om ett sådant tillstånd.

  • Med ett tillstånd som betalningsinstitut kan företaget som har fått tillståndet anlita ombud och filialer för sin verksamhet i alla EES-länder. Företaget kan även, efter ansökan hos Finansinspektionen, erhålla tillstånd att etablera filial i andra länder utanför EES. Ett företag som är betalningsinstitut har ingen beloppsbegränsning för hur mycket pengar institutet får förmedla under viss period.
  • Med tillstånd som registrerad betalningsleverantör får företaget genom detta tillstånd tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Företaget får dessutom ha hur många filialer och ombud som helst inom Sverige. En registrerad betaltjänstleverantör får dock inte ha ombud och filialer för sin verksamhet utanför Sverige. En registrerad betaltjänstleverantör får på årsbasis inte förmedla er än motsvarande 30 miljoner euro per månad inom ramen för detta tillstånd, räknat på genomsnittet av genomförda transaktioner under de senaste 12 månaderna.

Det finns även vissa skillnader vad gäller kravet på organisation beroende om företaget verkar som betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör. Tillstånd som betalningsinstitut är jämförbart med det som på engelska kallas “Authorized Payment Institution”, förkortat “API” medan tillståndet som registrerad betaltjänstleverantör kan jämföras med det som på engelska heter “Small Payment Institution”, förkortat “SPI”.

Juristfirman Erik Wahlberg AB biträder den som söker tillstånd för betaltjänster under hela tiden från sammanställandet av ansökan fram till och med ingivandet av ansökan till Finansinspektionen. Vi ansvarar vidare för kontakterna med Finansinspektionen under hela handläggningstiden fram till att Finansinspektionen meddelar beslut om tillstånd. Vi ger ett fullständigt stöd genom hela ansöknings-processen fram till ett beslut om tillstånd.

I vissa fall kallar Finansinspektionen den sökande till intervju på plats hos Finansinspektionen, då biträder Juristfirman Erik Wahlberg AB även där med råd inför intervjun och med biträde på plats under intervjutillfället.

Vi biträder även när en sökande vill utöka sitt nuvarande tillstånd, antingen genom att gå från att vara registrerad betaltjänstleverantör till betalningsinstitut, och/ eller när företaget vill addera ytterligare finansiella tjänster till sitt utbud.

 

Expertkompetens med kvalitetssäkring av finansiella verksamheter

Juristfirman Erik Wahlberg AB arbetar även med att kvalitetssäkra finansiella företags arbete med att motverka riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering i verksamheten.

Alla aktörer som verkar med tillstånd från Finansinspektionen och som på något sätt är aktörer när det gäller penningförmedling och penninghantering (undantaget systemleverantörer och aktörer som enbart levererar valuta och kontanter till banker, m fl) är skyldiga att tillämpa lagreglerna enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, även kallad “penningtvättslagen”.

Penningtvättslagen innehåller strikta regler för hur finansiella företag ska kontrollera sina kunder och i förekommande fall betalningsmottagare, med flera. Om ett finansiellt företag har bristande rutiner, och än värre, genom dessa bristande rutiner har medverkat till penningtvätt och/ eller finansiering av terrorism kan konsekvenserna bli ytterst allvarliga för det finansiella företaget. Företagets tillstånd kan dras in av Finansinspektionen, och vad gäller svenska banker och bankstyrelser kan numera både bankerna och bankstyrelsernas ledamoter personligen drabbas av miljarder i straffavgifter.

Juristfirman Erik Wahlberg AB biträder banker, betalningsinstitut, betaltjänstleverantörer och finansiella institut när det gäller att kvalitetssäkra det interna arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med ett ständigt pågående lagstiftningsarbete och förändringar i gällande lagar och regelverk som reglerar arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns behov för alla finansiella företag att löpande uppdatera sina rutiner och sitt arbete. Juristfirman Erik Wahlberg AB ser till att ditt företag är uppdaterat och följer alla regler och lagar.

 

Utbildning

Juristfirman Erik Wahlberg AB utbildar även anställda och andra som arbetar praktiskt med frågor som rör penningtvättsregelverket och dess tillämpning. Utbildningen omfattar bland annat metoder och sätt som penningtvättare och terrorister använder, tillämpningen av regler för identifiering och kundkännedom, hur du ska känna till din kund, tillämpningen av det riskbaserade förhållningssättet och riskhantering i verksamheten, att förhålla sig till myndigheter och andra aktörer, pågående förändringsarbete i lagstiftningen, med mera.

 

Övrigt

Juristfirman Erik Wahlberg biträder även vid ansökningar om tillstånd som institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar (e-valuta/ krypto-valuta), samt vid ansökan om att bli konsumentkreditinstitut enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

 

Vi biträder även vid ansökan om tillstånd att verka som konsumentkreditinstitut och andra finansiella tjänster som fordrar tillstånd från Finansinspektionen.